Vasiyetnameye İtiraz Edilebilir mi?

VASİYETNAMEYE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Vasiyetname nedir?

Resmi şekilde, yazılı olarak ve ya sözlü olarak yapılan vasiyetname murisin malvarlığıyla ilgili isteklerini ve mirasının nasıl paylaşılacağını gösteren belge ve ya beyandır. Vasiyetname ile miras-bırakan bir malını bir kişiye bırakabilir, bir kişiyi mirasçı atayabilir Bu kişiler atanmış mirasçılardır.

Vasiyetnamenin Açılması nedir?

Bir vasiyetname geçerli olup olmadığına bakılmaksızın murisin ölümünden bir ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından mirasçılar davet edilerek okunur ve mirasçılara vasiyetname ile bilgi verilir. Bu duruma vasiyetnamenin açılması denilmektedir.

Vasiyetnamenin Geçerlilik Koşulları Nelerdir?

Bir vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için murisin vasiyetnameyi düzenlediği sırada işlemi yapabilecek fiili ehliyeti olması gerekmektedir. Vasiyetname hastalık, yaşlılık, bunama vb. nedenlerle murisin tasarruf ehliyetinin bulunmadığı bir sırada yapılmışsa iptali istenebilir.

Vasiyetname yapılırken yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama gibi nedenlerle murisin iradesi sakatlanmış ise vasiyetin iptali istenebilir.

Yine vasiyetnamenin bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise vasiyetin iptali istenebilir.

Son olarak vasiyetnamenin kanunda belirtilen şekil şartlarına uygun olarak yapılmaması da bir başka vasiyetin iptali nedenidir.

İşte hak sahipleri bu nedenlerden birinin varlığı halinde vasiyetnamenin iptali davası açabilirler.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Yukarıda belirttiğimiz ve kanunda sınırlı sayıda sayılan bu nedenlerle vasiyatnamenin geçerli olmadığını düşünülüyorsa açılan dava vasiyetnamanin iptali davasıdır. Vasiyetname ancak yukarıda belirtilen nedenlerle iptal edilebilir.

Vasiyetnamenin iptali davasından önce vasiyetnamenin açılmış olması gerekmektedir. Vasiyetnamenin tamamının ya da bir kısmının iptali talep edilebilir.

Vasiyetnamenin iptali davasını vasiyetin iptalinde çıkarı bulunan yasal ve atanmış mirasçılar vasiyet alacaklıları talep edebilir. Açılan davada davalı ise vasiyetnameden yararlanan kişi olacaktır.

Vasiyetnamenin iptali davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk mahkemesi olup yetkili mahkeme ise murisin son yerleşim yeri mahkemesidir.

Vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı, davacının; ölüme bağlı tasarrufu, iptal sebebini, kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıldır. Bu süre vasiyetname açılıp ilgiliye tebliğ edilmeden başlamaz. Vasiyetnamenin açılma tarihinden itibaren iyi niyetli davalılara her halde 10 yıl iyi niyetli olmayan davalılara ise herhalde 20 yıldan sonra dava açılamaz.

Vasiyetnamenin iptali davası sonucu yukarıdaki nedenlerin varlığı halinde mahkemece kısmen ve ya tamamen vasiyetname davayı açan ilgili yönünden iptal edilir. Bu halde iptal kararı geçmişe etkili olarak hüküm doğurup vasiyet alacaklısı iptal edilen vasiyetname nedeniyle davayı açan davacıya vasiyet edilen malı geri verir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir