Vekalet Bilgileri

Göymen Avukatlık Bürosu’na vekalet vermek isteyen müvekkillerimiz için aşağıda içinde vekalet bilgileri yer alan vekaletname örneklerinin çıktısını aldıktan sonra noter’e giderek “Avukatlık Vekaletnamesi” çıkarabilirler.

GENEL VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Gerçek kişilerde noterde vekaletname düzenlenirken nüfus cüzdanı, pasaport ve ya başkaca geçerli resmi kimlik ibrazı zorunludur.
 2. Şirketler ve diğer tüzel kişilerde vekaletname düzenlenirken imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur.
 3. Şirket adına çıkartılacak vekaletname de yetkili kişi kendi adına asaleten şirket adına vekaleten vekalet vermesi durumunda hem şirket için hem de şahsı için vekalet vermiş olup şahsı için gerektiğinde tekrar vekaletname çıkartmak zorunda kalmaz.
 4. Gerçek ve tüzel kişilerin vergi mükellefi olmaları durumunda vergi numaralarını bildirmeleri gerekmektedir.
 5. Çıkarılacak vekaletname de mutlaka ; “Ahzu kabz, sulh ve ibra, hâkimin reddi, davanın tamamının ıslahı, yemin teklifi, yemini kabul, iade veya reddi, haczin fekki, davadan ve kanun yollarından, temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, yargılamanın iadesi talebinde bulunma, hakimlerin fiilleri nedeniyle Devlet aleyhine tazminat davası açma, icra satışlarına girme, pey sürme, teminat yatırma, ihale edilen malları teslim alma, bankalara çek ibraz etme, çek bedellerini tahsil, çekleri cirolama, karşılığı bulunmayan çekler için karşılıksız işlemi yapma, banka sorumluluk bedelini tahsil, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad-soyad değiştirme davası açma, tapuya hükmen tescil, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil” yetkilerinin bulunması gerekmektedir.
 6. Gayrimenkullerle ilgili işlemlere ilişkin vekaletnamelerde gayrimenkul bilgilerinin de vekaletnamede yer alması gerekmektedir.
 7. Miras ile ilgili işlemlere ilişkin vekaletname çıkartılırken gerekli bilgilerin eklenmesi için durumun notere ve ya yetkili mercilere bildirilmesi gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI VE TANIMA-TENFİZ DAVASI İÇİN VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Boşanma davası veya tanıma tenfiz davası için vekaletname çıkarılırken notere bu hususun muhakkak belirtilmesi gerekmektedir.
 2. Boşanma vekaletnameleri fotoğraflı olarak çıkarılmak zorunda olup boşanma vekaletnamesi için notere giderken en az iki adet fotoğraf gerekmektedir. Bunun yanı sıra noterde vekaletname düzenlenirken nüfus cüzdanı, pasaport ve ya başkaca geçerli resmi kimlik ibrazı zorunludur.
 3. Tanıma-Tenfiz davaları için tanıma tenfiz vekaletnamesi olduğu belirtilmelidir. Bunun yanı sıra noterde vekaletname düzenlenirken nüfus cüzdanı, pasaport ve ya başkaca geçerli resmi kimlik ibrazı zorunludur.
 4. Tanıma ve Tenfiz davası açılabilmesi için vekaletnamenin yanı sıra kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma kararının (kararda boşanma ifadesi açıkça geçmelidir) apostil şerhinin ve vekaletlerin orjinallari ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin de temini gerekmektedir.

YURT DIŞINDA VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşları T.C. Konsolosluklarında genel vekaletname ya da boşanma vekaletnamesi düzenleyebilirler. Vekalet bilgileri ile vekaletname çıkartılırken yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle boşanma vekaletnamelerinde vekaletnamenin fotoğraflı olması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
 2. Konsolosluk bulunmaması ve ya bulunulan ülkenin vatandaşı olunması halinde o ülkenin yetkili mercilerince de vekaletname çıkartılabilir. Ancak bu durumda yetkili makamlarca ve konsoloslukça vekaletnamenin onaylanması, apostil şerhi ve bu apostil şerhinin Türkçe’ye tercümesi gerekmektedir. . Vekaletname çıkartılırken yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle boşanma vekaletnamelerinde vekaletnamenin fotoğraflı olması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Vekalet bilgileri için ayrıca telefonla bilgi alabilirsiniz.