Kentsel Dönüşüm Kanununda Arsa Sahiplerinin Hakları

Kentsel Dönüşüm Kanununda Arsa Sahiplerinin Hakları

Son dönemlerde sıkça karşılaştığımız kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi adlı kanunun 6. Maddesinde adından da anlaşılacağı üzere deprem riski olan ve rezerv yapı alanları olarak adlandırılan bölgelerde yer alan etapların ya da arsaların hangi şartlara bağlı kalınarak kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirileceği düzenlenmiştir. Buna göre ;

  • Parsellerin tevhit edilmesine yani birleştirilmesine,
  • Tek başına ya da birleştirmek suretiyle veya imar adası şekliyle uygulama yapılmasına,
  • Arsanın parsellere ayrılmasına (ihraz edilmesi), arsanın terk edilmesine, arsanın ihdas edilmesine (ortaya çıkarılması) ve tapu tescil işlemlerine,
  • Arsa üzerinde yeni bina yapılmasına,
  • Payların satışına
  • Kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı gibi durumlar söz konusu olduğunda yeniden değerlendirilmesine risk teşkil eden alanlar veya rezerv uygulama alanları olarak bilinen etap ya da ada topraklarında risk teşkil edilmesi durumunda bu yapıların yer aldığı parsellerde sahip olunan hisseler oranında pay sahiplerinin en az üçte ikisinin çoğunluğunun aldığı kararlar neticesinde yapıların yıktırılmasına karar verilir.

Yine aynı kanunun 6. Maddesinin 2. Bendinde pay sahiplerinin üçte ikisinin kendi aralarında ortak bir karara varamamaları halinde ilk olarak kamulaştırma yapma ve sonrasında ise deprem riski taşıyan bölgelerde bu binayı yıkıp yeniden yapma görevinde devlet yetkili kılınmıştır. Nitekim burada kat maliklerinin anlaşamaması ve kamu yararının gözetilmesi ile mülk Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışma ile kamulaştırılabilecektir. Kamulaştırılan bu alanın devlet tarafından yeniden yapma işi tek taraflı olarak görülebileceği gibi anlaşmaya olur veren pay sahiplerinin de müteahhitlerle kat karşılığı ya da arsa sahibinin yapılacak yeni binadan pay alabilmesi gibi farklı anlaşma şekilleri ile de anlaşma yolları kullanılabilecektir.

Bu yıl içerisinde yayınlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin (ı) bendinde “Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak” maddesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve bunlara bağlı İl Müdürlüklerine kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında geniş yetkiler verilmiştir. Bu madde genel bir yetki niteliğinde olup, ilgili kurumun kentsel dönüşüme tabir-i caizse istediği aşamada ve istediği yerde müdahale etme şansının olduğunu ortaya koymaktadır.

Kentsel dönüşüm kanunu ve arsa sahiplerinin haklarına ilişkin olarak diğer merak edilenler için alanında uzman ve deneyimli bir gayrimenkul avukatı ile çalışmak yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat